NEO (NEO) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ NEO NEO ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 3.010B
$ 1.102B
70,538,831
$ 42.67 3.46%
34.89
0.000833
0.026116
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
25/2/21 00:00 $ 41.37 $ 0.186219 (0.45%)
24/2/21 00:00 $ 41.18 $ 1.41 (3.56%)
23/2/21 00:00 $ 39.77 $ -9.127572 (-18.67%)
22/2/21 00:00 $ 48.89 $ -2.070311 (-4.06%)
21/2/21 00:00 $ 50.96 $ 3.20 (6.70%)
20/2/21 00:00 $ 47.77 $ 1.70 (3.69%)
19/2/21 00:00 $ 46.07 $ 2.63 (6.05%)