Paxos Standard (PAX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Paxos Standard PAX

$ 0.9998 0.02%
0.83203
0.00001923
0.000413
การสนทนา